logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Gospodarka odpadami / Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2022/2023 – informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2022/2023 – informacje

Urząd Gminy w Tomicach informuje, że w roku 2023 organizacją i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne EKO w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki 304.

PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 7.00 do 13.00.

Zasady odbioru odpadów oraz limity opon i odpadów budowlanych.

1. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

– zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK rodzaju dostarczonych odpadów;
– sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów;
– ważenie odpadów;
– zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpady, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, upoważnienie od właściciela nieruchomości dotyczące oddania w jego imieniu odpadów do PSZOK.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w „PSZOK”, przyjmowane są każde ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych: papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali; odpady opakowaniowe wielomateriałowe, przeterminowane leki, odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady tekstyliów i odzieży.

3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

– zużyte opony – do 5 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t/rok/nieruchomość;
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tj. pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości)– w postaci gruzu i odpadowych materiałów ceramicznych – do 0,5 t/rok/nieruchomość.

4. Za odpady oddawane w ilości przekraczającej limity pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem wysypiska.

5. Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają na własny koszt.

6. Odpady przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie do pojemników zlokalizowanych w PSZOK.

7. Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone.

8. Wszystkie, przyjmowane na PSZOK, odpady budowlane i rozbiórkowe będą ważone na miejscu, na legalizowanej wadze.

9. Odpady wymagające opakowania i odpady płynne przyjmowane są do PSZOK wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

10. Odpady przyjmowane są przez pracownika obsługującego PSZOK.

11. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MOŻNA UZYSKAĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY TOMICE POK. NR 1 LUB TELEFONICZNIE POD NR TEL. 33-823-35-98 WEW. 15

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2022/2023 – informacje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2022/2023 – informacje