Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Podatki i opłaty lokalne / Podatki i opłaty lokalne – archiwum / Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2018 rok

Opłata
zwolnienia z opłat
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny8 zł / osoba 3,00 zł miesięcznej stawki opłaty za każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny16 zł / osoba---

Podatek od nieruchomości – 2018 rok

Rodzaj nieruchomości


Stawka podatku


Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,70 zł od 1 m2 powierzchni


Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,63 zł od 1 ha powierzchni


Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł od 1 m2 powierzchni


Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023, z późn. zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,67 zł od 1 m2 powierzchni


Budynki mieszkalne lub ich części

0,66 zł od 1 m2 pow. użytkowej


Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

18,89 zł o 1 m2 pow. użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,61 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,30 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Budynki pozostałe lub ich części:
- zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- zajęte na cele wypoczynkowe,

- gospodarcze, zajęte na chów drobnego inwentarza, pomieszczenia składowe,

- stodoły,

- garaże wolnostojące,

- inne
4,39 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
6,34 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
4,05 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
2,77 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
5,94 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
4,71 zł od 1 m2 pow. użytkowej.
Budowle

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Podatek rolny – 2018 rok

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów tj. 52,49 zł/q, czyli:

1) 52,49 zł x 2,5 q = 131,23 zł – stawka podatku na 2018 r.
2) 52,49 zł x 5 q = 262,45 zł – stawka podatku na 2018 r.

Zwolnione z podatku rolnego są: klasa V i VI, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki.

Podatek leśny – 2018 rok

Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 197,06 zł za 1 m3.

197,06 zł x 0,220 m3 = 42,19 zł – stawka podatku na 2018 r.

Podatek od środków transportowych – 2018 rok

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita


Stawka podatku (w złotych)


powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie

714,00

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

785,00

powyżej 9 t i poniżej 12 t

938,00


2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne


Inny system zawieszenia osi


Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Dwie osie

12

13

1020,00

1122,00

13

14

1122,00

1224,00

14

15

1224,00

1275,00

15

1275,00

1632,00

Trzy osie

12

17

1275,00

1581,00

17

19

1581,00

1683,00

19

21

1632,00

1836,00

21

23

1836,00

1989,00

23

25

1938,00

2193,00

25

2091,00

2244,00

Cztery osie i więcej

12

25

1887,00

1938,00

25

27

1938,00

2142,00

27

29

2142,00

2244,00

29

31

2193,00

2499,00

31

2244,00

2550,00


3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):
 1. a) od 3,5 t i poniżej 12 t:

  Dopuszczalna masa całkowita

  Stawka podatku (w złotych)

  od 3,5 t do 7 t włącznie

  796,00

  powyżej 7 t i poniżej 12 t

  959,00


  b) równej lub wyżej niż 12 t:

  Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

  Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

  Inny system zawieszenia osi

  Nie mniej niż

  Mniej niż

  Stawka podatku (w złotych)

  Dwie osie

  12

  18

  1071,00

  1275,00

  18

  25

  1173,00

  1377,00

  25

  31

  1275,00

  1581,00

  31

  1734,00

  2142,00

  Trzy osie

  12

  40

  1632,00

  2040,00

  40

  2244,00

  2754,00


  4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 388,00 zł.

5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Jedna oś

12

18

510,00

561,00

18

25

561,00

612,00

25

612,00

765,00

Dwie osie

12

28

510,00

561,00

28

33

816,00

1122,00

33

38

1071,00

1530,00

38

1530,00

1938,00

Trzy osie

12

38

918,00

1275,00

38

1224,00

1683,00


6) Od autobusów:

liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)

Stawka podatku (w złotych)

mniejsza niż 16

561,00

równa 16 i mniejsza niż 22

816,00

równa lub wyższa niż 22

1275,00