Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Podatki i opłaty lokalne / Podatki i opłaty lokalne – archiwum / Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2017 rok

Opłata
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny6 zł / osoba
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny13 zł / osoba

Podatek od nieruchomości – 2017 rok

Rodzaj nieruchomości


Stawka podatku


Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,69 zł od 1 m2 powierzchni


Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha powierzchni


Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,19 zł od 1 m2 powierzchni


Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,67 zł od 1 m2 powierzchni


Budynki mieszkalne lub ich części

0,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej


Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

18,52 zł o 1 m2 pow. użytkowej


Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,42 zł od 1 m2 pow. użytkowej


Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,22 zł od 1 m2 pow. użytkowej


Budynki pozostałe lub ich części:
- zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- zajęte na cele wypoczynkowe,

- gospodarcze, zajęte na chów drobnego inwentarza, pomieszczenia składowe,

- stodoły,

- garaże wolnostojące,

- inne
4,30 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
6,22 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
3,97 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
2,72 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
5,82 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
4,62 zł od 1 m2 pow. użytkowej.
Budowle

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Podatek rolny – 2017 rok

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów tj. 52,44 zł/q, czyli:

1) 52,44 zł x 2,5 q = 131,10 zł – stawka podatku na 2017 r.
2) 52,44 zł x 5 q = 262,20 zł – stawka podatku na 2017 r.

Zwolnione z podatku rolnego są: klasa V i VI, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki.

Podatek leśny – 2017 rok

Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 191,01 zł za 1 m3.

191,01 zł x 0,220 m3 = 42,02 zł – stawka podatku na 2017 r.

Podatek od środków transportowych – 2017 rok

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita


Stawka podatku (w złotych)


powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie

700


powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

770


powyżej 9 t i poniżej 12 t

920


2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne


Inny system zawieszenia osi


Nie mniej niż


Mniej niż


Stawka podatku (w złotych)


Dwie osie


12


13


1000


1100


13


14


1100


1200


14


15


1200


1250


15


1250


1600


Trzy osie


12


17


1250


1550


17


19


1550


1650


19


21


1600


1800


21


23


1800


1950


23


25


1900


2150


25


2050


2200


Cztery osie i więcej


12


25


1850


1900


25


27


1900


2100


27


29


2100


2200


29


31


2150


2450


31


2200


25003) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):

a) od 3,5 t i poniżej 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita


Stawka podatku (w złotych)


od 3,5 t do 7 t włącznie

780


powyżej 7 t i poniżej 12 t

940b) równej lub wyżej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne


Inny system zawieszenia osi


Nie mniej niż


Mniej niż


Stawka podatku (w złotych)


Dwie osie


12


18


1050


1250


18


25


1150


1350


25


31


1250


1550


31


1700


2100


Trzy osie


12


40


1600


2000


40


2200


27004) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 380 zł.

5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne


Inny system zawieszenia osi


Nie mniej niż


Mniej niż


Stawka podatku (w złotych)


Jedna oś


12


18


500


550


18


25


550


600


25


600


750


Dwie osie


12


28


500


550


28


33


800


1100


33


38


1050


1500


38


1500


1900


Trzy osie


12


38


900


1250


38


1200


16506) Od autobusów:

liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)


Stawka podatku (w złotych)


mniejsza niż 16

550


równa 16 i mniejsza niż 22

800


równa lub wyższa niż 22

1250


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach – 2017 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców


Jedn. miary


Cena netto


1


2


3


4


1/2


Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy/ woda na cele p.poż.

zł/m3


4,30


............


Stawki opłat abonamentowych do cen wody:

1/2


Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy

zł/odbiorca/m-c


3,69


............


Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1/2


Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy

zł/m3


5,20


............


Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej do ceny ścieków:

1/2


Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy

zł/odbiorca/m-c


2,24


Ustala się dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:
0,50 zł netto do 1 m3 ścieków.
– 0,40 zł netto do 1 m3 wody.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 2017 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców


Wyszczególnienie


Jedn. miary


Cena netto (brutto)


1


2


3


4


5


1.


Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcycena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3


4,10 (4,43)


............


2


Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcystawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/miesiąc

zł/odbiorca/m-c


5,00 (5,40)


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 01.08.2016/31.07.2017 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp


Taryfowa grupa odbiorców


Wyszczególnienie


Cena netto w zł/m3


1/2Gospodarstwa domowe / pozostali odbiory oraz woda na cele p.poż.

cena za dostarczoną wodę


3,98


........
Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
1.Gospodarstwa domowe

cena za dostarczoną wodę


6,40


2.Pozostali odbiorcy

cena za dostarczoną wodę


8,98


Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę


1-miesięczny okres rozliczeniowy


Nr opłatyStawka opłatyWyszczególnienieStawka opłaty netto zł/odbiorca/m-c
W.1.1w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównegoStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

7,02


W.1.2w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg wodomierzaStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

5,21


W.1.3w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wodyStawka opłaty abonamentowej za:
- rozliczenie należności

2,61


W.1.4w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wodyStawka opłaty abonamentowej za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

4,42


2-miesięczny okres rozliczeniowy


W.2.1w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównegoStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

4,41


W.2.2w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg wodomierzaStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

2,60


W.2.3w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wodyStawka opłaty abonamentowej za:
- rozliczenie należności

1,31


W.2.4w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wodyStawka opłaty abonamentowej za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

3,12


Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków


1-miesięczny okres rozliczeniowy

Nr opłatyStawka opłatyWyszczególnienieStawka opłaty netto zł/odbiorca/m-c
S.1.1w rozliczeniach za ilość
odprowadzanych ścieków ustalana na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
Stawka opłaty abonamentowej za:
- gotowość do świadczenia usług

9,31


S.1.2w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej Stawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

5,21


S.1.3w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wodyStawka opłaty abonamentowej za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

11,92


S.1.4w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na własnym ujęciuStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

14,52


2-miesięczny okres rozliczeniowy


S.2.1w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalana na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównegoStawka opłaty abonamentowej za:
- gotowość do świadczenia usług

9,31


S.2.2w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytejStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

2,60


S.2.3w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wodyStawka opłaty abonamentowej za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

10,62


S.2.4w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na własnym ujęciuStawka opłaty abonamentowej za:
- odczyt
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

11,92


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 2017 rok

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp


Taryfowa grupa odbiorców


Jedn. miary


Cena brutto / netto


1.Gospodarstwa domowe /
Odbiorcy pozostali

zł/m3


4,37 / 4,05


........
Wysokość stawki opłaty abonamentowej:
1.Gospodarstwa domowe

zł/odbiorca/m-c


4,49 / 4,16


1.Odbiorcy pozostali

zł/odbiorca/m-c


6,11 / 5,66


........
Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych:
1.Odbiorcy z gminy Tomice

zł/odbiór


46,14 / 42,72