Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Przydomowe oczyszczalnie – dofinansowanie / Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku

Wójt Gminy Tomice zawiadamia o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyjmowane są do dnia 31 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Tomicach, pok. nr 2. Prawidłowo złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, a umowy w sprawie udzielenia dofinansowania będą zawierane do momentu zaangażowania całej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel (100 000,00 zł). Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania będzie złożenie do dnia 31 października 2016 r. kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Dotacja może być udzielona w wysokości 50 % kosztów brutto zakupu lub zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania umowy o dotację, ale nie więcej niż 3 000,00 zł, a w przypadku oczyszczalni działającej w oparciu o metodę osadu czynnego – nie więcej niż 5 000,00 zł.

Gotowe wzory dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy Tomice, pok. nr 2 lub w poniższych załącznikach, określonych w zarządzeniu Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r.:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.
2. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji:
1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej we wniosku działce, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) oraz wypłatę dotacji Wnioskodawcy;
3) oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy;
2) oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 02 października 2015 r. (pobierz).

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Tomice, pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 33 823 35 98 wew. 15.