Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Przydomowe oczyszczalnie – dofinansowanie / Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku

Wójt Gminy Tomice zawiadamia o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyjmowane będą od dnia 14 października 2019 r. do 25 października 2019 r. w Urzędzie Gminy w Tomicach, pok. nr 2. Prawidłowo złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, a umowy w sprawie udzielenia dofinansowania będą zawierane do momentu zaangażowania całej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel w 2019 r.

 Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % kosztów brutto zakupu lub zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania umowy o dotację, ale nie więcej niż:
– 2 000,00 zł w przypadku budowy nowego budynku mieszkalnego wraz z oczyszczalnią;
– 5 000,00 zł w przypadku wymiany istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) na oczyszczalnię.

2. Dotacje udzielane będą do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy Tomice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w danym roku budżetowym.

3. W przypadku wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 2, dotacje będą udzielane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

4. Wnioskodawca tylko raz może uzyskać dotację z budżetu Gminy Tomice na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.

5. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania będzie złożenie do dnia 30 listopada 2019 r. kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Gotowe wzory dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy Tomice, pok. nr 2, określonych w zarządzeniu Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r., w zarządzeniu Nr 140/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 31.12.2018 r. oraz w zarządzeniu Nr 113/2019 Wójta Gminy Tomice z dnia 04.10.2019 r.:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.
2. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji:
1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej we wniosku działce, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) oraz wypłatę dotacji Wnioskodawcy;
3) oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy;
2) oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym.
5. Klauzula RODO.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r.  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. 6041 z późn. zm.):

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
UCHWAŁA NR XXVI/193/2017 RADY GMINY TOMICE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
UCHWAŁA NR XI/118/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Tomice, pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 33 823 35 98 wew. 15.