Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Przydomowe oczyszczalnie – dofinansowanie / Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku

Wójt Gminy Tomice zawiadamia o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyjmowane będą od dnia 2 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Tomicach, pok. nr 2. Prawidłowo złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, a umowy w sprawie udzielenia dofinansowania będą zawierane do momentu zaangażowania całej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel w 2017 r.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

  1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % kosztów brutto zakupu lub zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania umowy o dotację, ale nie więcej niż 3 000,00 zł, a w przypadku oczyszczalni działającej w oparciu o metodę osadu czynnego – nie więcej niż 5 000,00 zł.
  2. Dotacje udzielane będą do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy Tomice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w danym roku budżetowym.
  3. W przypadku wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 2, dotacje będą udzielane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.
  4. Wnioskodawca tylko raz może uzyskać dotację z budżetu Gminy Tomice na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.
  5. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania będzie złożenie do dnia 31 października 2017 r. kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Gotowe wzory dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy Tomice, pok. nr 2 lub w poniższych załącznikach, określonych w zarządzeniu Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r.:

Wniosek o udzielenie dotacji.
2. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji:
1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej we wniosku działce, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) oraz wypłatę dotacji Wnioskodawcy;
3) oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy;
2) oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 02 października 2015 r. (pobierz).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Tomice, pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 33 823 35 98 wew. 15.