Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022

Tomice, dnia 29.03.2019 r.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026
(Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. – do pobrania)

 

Tomice, dnia 20.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TOMICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026

W dniu 30.11.2018 r. Wójt Gminy Tomice, zgodnie z art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2018 z późn. zm.) zawiadamiał, że do dnia 20.12.2018 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022
z perspektywa na lata 2023-2026”

Uwagi i wnioski można było składać:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice,
– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko.gmina@tomice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków był Wójt Gminy Tomice.

W wyznaczonym terminie tj. od 30.11.2018 r. do 20.12.2018 r. wpłynęło 28 uwag oraz 3 propozycje uzupełnienia programu (w formie pisemnej), złożone przez jednego mieszkańca gminy.

Szczegółowy sposób i zakres rozpatrzenia złożonych uwag zostanie dołączony do uchwalonego Programu w formie uzasadnienia.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

 

Tomice, dnia 30.11.2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Wójt Gminy Tomice, działając na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2018 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 30.11.2018 r. do 20.12.2018 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2023-2026”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Tomice, ul Wadowicka 51, 34-100 Tomice pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.tomice.pl.

Mieszkańcy i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice,
– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko.gmina@tomice.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tomice.

 

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Załączniki:
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2023-2026