Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

PONE dla gminy Tomice

Informacja z dnia 09 stycznia 2017 r. – Pierwsze piece ekologiczne zamontowane

Zakończyła się wymiana kotłów węglowych w ramach PONE w gminie Tomice. W trakcie realizacji zadania pn „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice” zostało wymienionych 15 pieców węglowych. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się wymienić stare piece, podpisali stosowne umowy i otrzymali dofinansowanie. Z końcem roku nastąpiło ich rozliczenie i finalizacja całej operacji.

Efektem końcowym jest wymiana 13 szt. starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem oraz 2 szt. starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 78.281,32 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Tomice otrzymała dotację w wysokości 67.261,33 zł. Wkład własny Gminy stanowiła kwota 11.019,99 zł.

 

Ogłoszenie Wójta z dnia 19 sierpnia 2016 r. o przedłużeniu terminu składania wniosków na wymianę kotłów węglowych

W związku z ogłoszeniem z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”, oraz mniejszą od deklarowanej liczbą złożonych do 19 sierpnia br. wniosków, Wójt Gminy Tomice informuje o przedłużeniu terminu ich naboru. Wnioski można składać do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.

 Jednocześnie wysokość dotacji oraz termin wymiany kotłów węglowych ulegają zmianie:

 •  dotacja może być udzielona w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5.000 zł w przypadku zakupu i montażu nowego kotła węglowego (kl. V) i 7.000 zł w przypadku kotła gazowego (ostateczna wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Tomice a Inwestorem),
 • Inwestor będzie zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Tomice
  w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 października 2016 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”

 • W związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 161.888,00 zł na dofinansowanie w 2016 r. wymiany systemów ogrzewania, Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
  Wniosek o udzielenie dotacji winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują.
 • 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
  Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:
  – wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem,
  – wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.
  Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Tomice.
 • 2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła.
  Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 4.000,00 zł. Ostateczna wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Tomice a Inwestorem, w której zostaną określone:
  – wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki dotacji,
  – termin wykorzystania dotacji,
  – termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty.
 • 3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
  Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Tomice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Gminy w Tomicach.
  Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tomicach w zakładce: DLA MIESZKAŃCA – PONE dla Gminy Tomice oraz w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2.
 • 4. Rozliczenie dotacji.
  Inwestor jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Tomice w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 września 2016 r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Wójta Gminy Tomice osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Programu. Do rozliczenia dotacji Inwestor przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Niedopełnienie warunków umowy będzie skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.
 • 5. Dodatkowe informacje.
  Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Tomice przeznaczonych na ten cel w roku 2016. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
  Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.
  Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie ankietę uczestnictwa (deklarację) w Programie. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w Programie i niniejszym ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Wójt.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: 33 823 35 98 w. 15.
 • Wójt Gminy Tomice
  (-) Witold Grabowski
 • ZAŁĄCZNIKI:

 

 

PONE DLA GMINY TOMICE – INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z DNIA 16 CZERWCA 2015 R.

Wójt Gminy Tomice przedkłada projekt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Tomice, którego celem jest ograniczenie od 2016 r. emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.
Projekt PONE dla Gminy Tomice – w odróżnieniu od wstępnego projektu – przewiduje również możliwość dofinansowania wymiany starego źródła ciepła na wysokosprawny kocioł węglowy lub na biomasę, także w przypadku technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej, oraz wymiany starego źródła ciepła na piec zasilany prądem elektrycznym.

W związku z powyższym osoby zainteresowane dofinansowaniem wymiany starego źródła ciepła na wysokosprawny kocioł węglowy lub na biomasę, albo piec zasilany prądem elektrycznym, prosimy o złożenie wstępnej deklaracji udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51, pok. 2.

Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres Urzędu, w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

Złożone deklaracje stanowić będą podstawę do określenia przez Radę Gminy Tomice wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację Programu w 2016 r. i w latach następnych, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Po uchwaleniu Programu oraz zapewnieniu środków na jego realizację, osoby zainteresowane wymianą starego źródła ciepła na nowe, będą mogły złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków, przy czym projekt PONE zakłada, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie będą mieli wnioskodawcy, którzy złożyli w terminie wstępną deklarację uczestnictwa w Programie.

Wszelkich informacji o tworzonym PONE dla Gminy Tomice udziela Pan Ryszard Góralczyk tel. 33 823 35 98 wew. 25.

Wójt Gminy Tomice
(-) Adam Kręcioch

Pobierz:
Nowa deklaracja udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia PONEmisji dla Gminy Tomice zgłoszony do UOKiK i Ministra Rolnictwa

 

PONE DLA GMINY TOMICE – INFORMACJA Z DNIA 27 LUTEGO 2015 R.

Gmina Tomice przystępuje do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE dla Gminy Tomice), którego celem będzie ograniczenie od 2016 r. emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Wstępny projekt PONE dla Gminy Tomice przewiduje dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji na cele realizacji przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne na zasadach zbliżonych do Programu Dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych przez gminy w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem wymiany starego kotła węglowego na kocioł gazowy, kocioł olejowy, a w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej – kocioł węglowy lub na biomasę o wysokiej sprawności energetycznej, prosimy o złożenie wstępnej deklaracji udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51, pok. 2.
Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres Urzędu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Złożone deklaracje stanowić będą podstawę do przedstawienia Radzie Gminy Tomice projektu Programu, a po jego uchwaleniu, określenia przez Radę wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację Programu w 2016 r. i w latach następnych, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na zasadach obowiązujących w programach, z których zostaną te środki pozyskane, w pierwszej kolejności z Programu Dofinansowania zadań ze WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez gminy w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”. Warunkiem realizacji Programu będzie pozyskanie środków finansowych przez Gminę Tomice.

Po uchwaleniu Programu oraz zapewnieniu środków na jego realizację, osoby zainteresowane wymianą źródeł ciepła będą mogły złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załączonym do wniosku pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych dokonanym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Wszelkich informacji o tworzonym PONE dla Gminy Tomice udziela Pan Ryszard Góralczyk tel. 33 823 35 98 wew. 25.

Wójt Gminy Tomice
(-) Adam Kręcioch

UWAGA:

Wstępny projekt PONE dla Gminy Tomice przewiduje możliwość udzielania dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Kosztami kwalifikowanymi są:
1) Demontaż kotła opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej;
2) Zakup i montaż kotła gazowego;
3) Zakup i montaż kotła olejowego;
4) Zakup i montaż kotła węglowego lub na biomasę o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi. Ponadto stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 0 stopni C, 1013 mbar dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m3, OGC nie więcej niż 20 mg/m3. Powyższe wartości parametrów obowiązują dla kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia; UWAGA: Dofinansowanie nowego kotła na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej;
5) Zakup i montaż niezbędnej armatury, takiej jak: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego kotła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych;
6) Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u., z wyłączeniem kosztów grzejników.

Pobierz:
Deklaracja udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice