Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

PONE 2017 – gmina Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”z dnia 22 września 2017 r.

Wójt Gminy Tomice informuje, że  21 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”. W ramach naboru złożono 41 wniosków
w tym:
– 31 wniosków na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe ekologiczne źródła opalane węglem,
– 2 wnioski na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe ekologiczne źródła opalane biomasą
– 8 wniosków na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski  utworzyły listę rankingową i rezerwową zatwierdzoną przez Wójta Gminy Tomice.

Lista rankingowa PONE 17 (tutaj)

Lista rezerwowa PONE 17 (tutaj)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” z dnia 13 września 2017 r.

W związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 198.000,00 zł oraz wkładem własnym Gminy Tomice w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie w 2017 r. wymiany systemów ogrzewania, Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” w 2017 r. – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wniosek o udzielenie dotacji winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły wstępną deklarację oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:
– wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem,|
– wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane biomasą,
– wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Tomice.

2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła.
Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 6.500,00 zł (dotyczy wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródło ciepła w postaci kotła węglowego i na biomasę spełniającego wymagania ekoprojektu) i nie więcej niż 9.500,00 zł (dotyczy wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego) w tym: do 50 % z WFOŚiGW w Krakowie i do 30 % z budżetu Gminy Tomice. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie od dnia 14 września 2017 r. do dnia 21 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Tomice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Gminy w Tomicach.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2.

4. Rozliczenie dotacji.
Inwestor jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Tomice w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 25 października 2017 r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Wójta Gminy Tomice osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Programu. Do rozliczenia dotacji Inwestor przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Niedopełnienie warunków umowy będzie skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje.
Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Tomice przeznaczonych na ten cel w roku 2017. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie ankietę uczestnictwa (deklarację) i potwierdzenie udziału w Programie. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w Programie i niniejszym ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Wójt.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: 33 823 35 98 w. 15.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:
1. Wniosek o udział w PONE 2017.
2. Załączniki do wniosku:
– oświadczenie właściciela (wzór),
– oświadczenie współwłaściciela (wzór).
3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.
4. Wniosek o wypłatę dotacji w ramach PONE 2017.
5. Wzór umowy dla pieca węglowego.
6. Wzór umowy dla pieca na biomasę.
7. Wzór umowy dla pieca gazowego.

Szczegółowe zasady udzielania przez Gminę Tomice dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne określa uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (pobierz) oraz uchwała Nr XXVIII/227/2017 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji (pobierz).