Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Karty osuwiskowe w gminie Tomice

Karty osuwiskowe w gminie Tomice

KARTY DOKUMENTACYJNE OSUWISK – GMINA TOMICE

Numer ewidencyjny: 1218082/1
Mapa Witanowice

(zobacz w większej rozdzielczości)

Lokalizacja: Witanowice – przysiółek Wieńce, prawe zbocze doliny Skawy, Witanowice nr 170, droga na Radwany

Charakterystyka: Duże osuwisko na prawym (wschodnim) zboczu doliny Skawy, obejmujące niemal

cały stok, o bogatej rzeźbie wewnętrznej (pagóry, niszy wtórne). Skarpa główna wyraźna jest jedynie w środkowej części. Na pozostałej części osuwiska brak wyraźnej niszy, częściowo na skutek rolniczego użytkowania tej strefy. Wyraźnie odznaczają się natomiast skarpy boczne, szczególnie ta od strony południowo – wschodniej, osiągająca ponad 4 m wysokości. W części północno – zachodniej osuwiska brak oznak współczesnej aktywności. Na pozostałym obszarze w 2010 r. doszło do zniszczenia nawierzchni oraz powstania szczelin i niewielkich skarp na drodze asfaltowej w górnej części osuwiska, powstania szczelin wzdłuż ogrodzenia budynku na działce 1558/18, zniszczenia drogi dojazdowej do zabudowań p. Mrowca (Witanowice 170) oraz spękania budynku mieszkalnego, fundamentów 3 budynków gospodarczych oraz betonowego zbiornika na obornik, położonych na jęzorze osuwiska. Niektóre z widocznych na budynkach spękań są starsze, co świadczy o częstej aktywności tej części osuwiska. W obrębie czoła osuwiska powstała wtórna skarpa o wysokości 1,5 m, położona na zachód od zabudowań Witanowice 170.

Parametry: powierzchnia – 19,62 ha, długość – 490 m, szerokość – 570 m, rozpiętość pionowa – 52 m.

Dodatkowe informacje: Osuwisko ze względu na duże rozmiary i aktywność nie nadaje się do stabilizacji. Możliwa (ale i kosztowna) jest stabilizacja samej drogi gminnej, przebiegającej w górnej części osuwiska. Na obszarze osuwiska (wraz z kilkumetrową strefą poza jego granicami) nie powinna być dopuszczona nowa zabudowa.

 

 

Numer ewidencyjny: 1218082/2

Mapa Lgota - ulica św. Anny

(zobacz w większej rozdzielczości)

Lokalizacja: Lgota – ulica św. Anny

Charakterystyka: Niewielkie osuwisko, obejmujące lej źródłowy i lewe zbocze źródłowego odcinka okresowego cieku, poniżej ulicy św. Anny w Lgocie. Data powstania osuwiska nie jest znana, być może powstało ono dopiero po intensywnych opadach w maju 2010 r. Na lewym zboczu dolinki powstała nisza, której wysokość systematycznie zwiększa się ku południowi, osiągając obecnie ok. 80 cm. poniżej skarpy głównej teren jest silnie zawodniony. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia drogi gminnej (przechodzącej tuż powyżej leja źródłowego) na odcinku kilkunastu metrów oraz studnia poniżej niszy. Nisza osuwiska w rejonie drogi została zasypana, a nawierzchnia prowizorycznie utwardzona. Nasyp ten ponownie osunął się w październiku 2010 r., zrzucając utwardzoną nawierzchnię o kolejne 20 cm. Powyżej skarpy głównej na asfalcie widoczne są niewielkie spękania. W trakcie opadów w maju/czerwcu 2010 r. w dolinie okresowego cieku wykonane zostały doły, mające łapać wodę spływającą z drogi i pól położonych powyżej niej, tak by nie zalewała położonych poniżej budynków. Poprzez zatrzymanie wody i zwiększenia infiltracji wody do gruntu mogły zwiększyć skalę osuwiska. Osuwisko to nadal jest aktywne.

Parametry: powierzchnia – 13 a, długość – 30 m, szerokość – 55 m, rozpiętość pionowa – 8 m.

Dodatkowe informacje: Osuwisko nadaje się do stabilizacji. W celu stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską osuwiska, a na jej podstawie projekt techniczny jego zabezpieczenia. Projekt ten powinien wskazać konkretny sposób stabilizacji.

 

 

Numer ewidencyjny: 1218082/3

Mapa Zygodowice

(zobacz w większej rozdzielczości)

Lokalizacja: Zygodowice – Zygodowice 90

Charakterystyka: Niewielkie osuwisko na południowym zboczu Zygodówki, rozpoczynające się niszą poniżej zabudowań Zygodowice 90. Widoczna zachodnia skarpa boczna osuwiska, wschodnia – tylko w górnej części osuwiska, powyżej drogi. W części wschodniej osuwisko schodzi na terasę Zygodówki, w części zachodniej zaś dochodzi do potoku. W maju/czerwcu 2010 r. stare osuwisko uaktywniło się w rejonie skarpy głównej. Nie odnotowano większych przemieszczeń gruntu, zniszczony nie został przebiegający tamtędy gazociąg. Natomiast dość silnemu spękaniu uległ murowany budynek garażu, położony bezpośrednio na górnej krawędzi skarpy.

Parametry: powierzchnia – 18 a, długość – 60 m, szerokość – 30 m, rozpiętość pionowa – 12 m.

Dodatkowe informacje: Osuwisko ze względu na małe rozmiary i niewielką aktywność jest możliwe do stabilizacji. Jej sposób powinien określić projekt techniczny zabezpieczenia osuwiska.

 

 

Numer ewidencyjny: 1218082/4

Mapa Lgota - przysiółek Podlas

(zobacz w większej rozdzielczości)

Lokalizacja: Lgota – przysiółek Podlas, Lgota 71

Charakterystyka: Duże, szerokie osuwisko na wschodnich zboczach bezimiennego potoku (prawy dopływ Brodawki), w rejonie przysiółka Podlas. W większości jest aktywne, za wyjątkiem jego górnej, południowo-wschodniej części. Charakteryzuje się słabo zaznaczoną niszą główną, za wyjątkiem najbardziej południowej i najbardziej północnej części (w rejonie domu Lgota 71), gdzie nisze dochodzą maksymalnie do 4 m wysokości. W północnej części osuwiska występują również wyraźne nisze wtórne (poniżej drogi i domku letniskowego) oraz czoło osuwiska o wysokości 2,5 m. Wyraźnie zaznaczają się również skarpy boczne. Osuwisko to, oparte na starych założeniach, przynajmniej od kliku lat wykazuje aktywność. W maju/czerwcu 2010 r. spowodowało poważne uszkodzenie garażu koło budynku Lgota 71, spękanie domku letniskowego poniżej drogi asfaltowej, przechylenie słupa energetycznego powyżej domku letniskowego oraz popękanie i pofalowanie powierzchni drogi gminnej.

Parametry: powierzchnia – 3,81 ha, długość – 160 m, szerokość – 390 m, rozpiętość pionowa – 29 m.

Dodatkowe informacje: Stabilizacja całego osuwiska ze względu na obszar i aktywność oraz znaczną miąższość osadów koluwialnych trudna do wykonania i zbyt kosztowna.

 

 

Numer ewidencyjny: 1218082/5

Mapa Radocza

(zobacz w większej rozdzielczości)

Lokalizacja: Radocza – Radocza 164

Charakterystyka: Dwa niewielkie powierzchniowo osuwiska znajdujące się w lewej (zachodniej) skarpie doliny Skawy, rozdzielone wąską ostrogą i stykające się w dolnej części. Obydwa charakteryzują się wysokimi i stromymi niszami (północno-zachodnie – 6 m, południowo-wschodnie – 4 m). Mają również bardzo czytelne w terenie jęzory, schodzące na terasę doliny Skawy, z czołami o wysokości odpowiednio 2 i 3,5 m. Osuwiska te uaktywniły się w maju/czerwcu 2010 r. po długotrwałych opadach. Spowodowało to osunięcie się gruntu (głównie nasypów antropogenicznych) w rejonie niszy północno-zachodniego osuwiska, na skutek czego pojawiły się niewielkie pęknięcia na budynku murowanego garażu, stojącego w rejonie górnej krawędzi niszy. Przerwaniu uległ również wodociąg, prowadzący wodę do budynku Radocza 164. Obecnie brak przejawów dalszych ruchów osuwiskowych. Zagrożone ewentualnym dalszym osuwaniem są 2 budynki gospodarcze: garaż i stodoła.

Parametry: powierzchnia – 13 a i 28 a, długość – 35 m i 50 m, szerokość – 50 m i 70 m, rozpiętość pionowa – 8 m i 14 m.

Dodatkowe informacje: Stabilizacja osuwiska jest możliwa pod względem technicznym (szczegółowe rozwiązania mogłoby wskazać wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska).

 

 

Mapa Radocza - koło budynków Radocza 179 i 180

(zobacz w większej rozdzielczości)

Numer ewidencyjny: 1218082/6

Lokalizacja: Radocza – koło budynków Radocza 179 i 180

Charakterystyka: Osuwisko o charakterze spływu błotnego, rozwiniętego w lewej (zachodniej) skarpie doliny Skawy, nad starorzeczem. Cechuje go bardzo wysoka skarpa główna (9,5 m) oraz krótki jęzor osuwiskowy o niewielkiej miąższości koluwiów (do 2 m) i niewysokim czole (0,5 m). Osunięciu uległy głównie różnego rodzaju nasypy antropologiczne i częściowo gliny. Górna krawędź skarpy przesunęła się w stronę budynków maksymalnie do kilku metrów. Obecnie na górnej krawędzi skarpy stoi budynek gospodarczy (drewniana stodoła, bez fundamentu, na słupach betonowych). W niszy osuwiska znajdują się wkopane 3 odpływy wody i/lub ścieków, które nawadniają skarpę. Środkowy z nich wyrobił w luźnych gruntach wyraźny wcios, przyczyniając się do postromienia skarpy. Ponadto za budynkiem nr 179 w pobliżu górnej krawędzi niszy znajduje się niezabezpieczony obornik, również mogący zwiększać nawodnienie gruntu.

Parametry: powierzchnia – 16 a, długość – 35 m, szerokość – 50 m, rozpiętość pionowa – 11 m.

Dodatkowe informacje: Osuwisko możliwe do stabilizacji.