Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 12-24 lutego 2021 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Gminy Tomice prowadzane będą pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary są realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

W tym roku pyłomierz został zamontowany na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.

Warto pamiętać, że to my sami poprzez własne działania odpowiadamy za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu. Na terenie gminy nie ma stałej stacji monitorującej jakość powietrza, zatem jest to doskonała okazja do sprawdzenia jakim powietrzem oddychamy. Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów na naszej stronie internetowej.

Pyły zawieszone PM10

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) z łatwością przedostają się do krwi, a dalej do najważniejszych organów naszego ciała. Mogą prowadzić do rozwoju chorób, a nawet do śmierci.

Skład chemiczny pyłu zawieszonego

Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren).  Jednym słowem – PM10 jest szkodliwy z uwagi na zawartość rakotwórczych metali ciężkich.

Źródła pyłu zawieszonego

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu. W konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

[wykresPM10Witanowice]