Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / NGO’s / Program współpracy gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi na 2020

Program współpracy gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi na 2020

Załącznik do uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Gminy Tomice
z dnia 29 listopada 2019 r.

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w „Programie współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” jest mowa o:
1) Programie – rozumie się przez to niniejszy Program;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.);
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Tomice;
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Tomice;
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Tomice;
6) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Tomice;
7) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego;
8) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje w sferze zadań publicznych;
9) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy.

§ 2. Program zawiera:
1) cel główny i cele szczegółowe Programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy współpracy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji Programu;
7) sposób realizacji Programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację Programu;
9) sposób oceny realizacji Programu;
10) informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Cele Programu

§ 3. Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu, jest rozwój aktywności społeczności
lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i doskonalenie jakości usług publicznych. Działania te mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców Gminy, budowie społeczeństwa obywatelskiego, a także rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
2) tworzenie warunków dla rozwoju działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
3) popularyzacja i wzmacnianie potencjału działań realizowanych przez organizacje;
4) rozwój dialogu i partnerstwa między przedstawicielami władz samorządowych a organizacjami;
5) wzbogacenie oferty czasu wolnego;
6) pielęgnowanie bogactwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i regionalnej;
7) wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
8) wsparcie organizacji pozarządowych poprzez możliwość udzielania pożyczek oraz wsparcia w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego;
9) inne działania zgodnie z ustawą.

Zasady współpracy

§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości – będącej zasadą o charakterze ustrojowym, oznaczającą uporządkowanie wzajemnych  relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim oraz ukierunkowaną na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu administracji lokalnej;
2) suwerenności stron – polegającej na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
3) partnerstwa – oznaczającej, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, we współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji;
6) jawności – zakładającej powszechną dostępność informacji o zamiarach Gminy, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca, o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów tak, aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.

Zakres przedmiotowy współpracy

§ 6. 1. Przedmiot współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowią zadania publiczne określone w art. 4 ustawy.
2. Do zadań publicznych, które w 2020 r. mogą być realizowane we współpracy z organizacjami przy współudziale finansowym Gminy zalicza się zadania z zakresu:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5) turystyki i krajoznawstwa.
3. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Gminy.

Formy współpracy

§ 7. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) udzielanie, w ramach możliwości, pożyczek na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych w formie refundacji, których beneficjentami są mieszkańcy;
3) dofinansowanie lub sfinansowanie wkładu własnego organizacji w związku z realizacją na terenie Gminy zadań, które uzyskały dofinansowanie spoza budżetu Gminy.
2. Udzielenie wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert – w trybie określonym w ustawie.
3. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie lub sfinansowanie wkładu własnego określa uchwała budżetowa Gminy.
§ 8. Gmina przewiduje następujące formy współpracy pozafinansowej z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
1) informowanie, konsultowanie oraz promowanie działalności organizacji:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań, w szczególności poprzez: informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczanych na ich realizację, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i realizacji,
b) informowanie o działalności organizacji prowadzonej na rzecz mieszkańców i promowanie tej działalności oraz angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć, w szczególności poprzez możliwość przygotowywania publikacji na stronach internetowych Gminy lub okolicznościowych wydawnictwach promocyjnych,
c) obejmowanie patronatem Wójta oraz udzielanie rekomendacji na rzecz projektów realizowanych przez organizacje,
d) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
e) informowanie o wprowadzonych zmianach w ustawie,
f) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych;
2) wzmacnianie potencjału organizacji poprzez:
a) udostępnianie organizacjom lokali użytkowych z zasobów gminnych w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) zawieranie z organizacjami umów partnerstwa i porozumień w sprawach wspólnej realizacji przedsięwzięć,
c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 9. W 2020 r. za priorytetowe uznaje się zadania publiczne w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Sposób realizacji Programu

§ 10. Głównymi podmiotami realizującymi Program są:
1) Rada Gminy – w zakresie kreowania polityki społecznej Gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację;
2) Wójt – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy;
3) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z Gminą.

§ 11. 1. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form i zakresu współpracy oraz doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.
2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 12. 1. Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację zadań programowych, w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa projekt uchwały budżetowej na rok 2020.
2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Gminy.
3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

Sposób oceny realizacji Programu

§ 13. 1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu zajmuje się Urząd Gminy.
2. W ocenie realizacji Programu uwzględnia się w szczególności:
1) liczbę patronatów Wójta udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
2) liczbę i rodzaj zrealizowanych zadań publicznych;
3) liczbę i rodzaj form współpracy;
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu odbywa się w trybie określonym w ustawie.

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 14. 1. Projekt Programu został opracowany przez Urząd Gminy.
2. Projekt został poddany konsultacjom z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów uchwały Nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r., Nr 567, poz. 4371 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 8615).
3. W celu zebrania opinii i uwag projekt Programu został udostępniony na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert

§ 15. 1. Realizację zadań publicznych, o których mowa w § 6 ust. 2, zleca się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez Wójta i przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy i niniejszy Program.
3. W celu przeprowadzenia i opiniowania złożonych ofert Wójt powołuje komisje konkursowe.
4. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta i osoby wskazane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
5. Wójt w terminie co najmniej 7 dni przed powołaniem komisji konkursowej ogłasza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nabór na członków komisji – osób reprezentujących organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
6. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje w przypadkach określonych w ustawie.
7. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
8. Pracami komisji kieruje wskazany przez Wójta przewodniczący.
9. Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum 3 osób.
10. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
11. Komisja stosuje przy ocenie złożonych ofert kartę oceny oferty, której wzór określa Wójt.