Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / NGO’s / Program współpracy gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Program współpracy gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Załącznik do uchwały Nr II/16/2018
Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r.

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w „Programie współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” jest mowa o:
1) Programie – rozumie się przez to niniejszy Program;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.);
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Tomice;
4) radzie gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Tomice;
5) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Tomice;
6) urzędzie gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Tomice;
7) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego;
8) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje w sferze zadań publicznych;
9) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy, o ile obejmują zadania gminy.

§ 2.

Program zawiera:
1) cel główny i cele szczegółowe Programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji Programu;
7) sposób realizacji Programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację Programu;
9) sposób oceny realizacji Programu;
10) informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Cele Programu

§ 3.

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy.

§ 4.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych;
2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;
3) uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe;
4) umocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienie im równości z innymi podmiotami;
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
6) zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
7) poszukiwanie partnerów społecznych chętnych do współpracy oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zasady współpracy

§ 5.

Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych;
2) suwerenności stron – oznaczającej, że gmina i organizacje podejmujące współpracę zachowują niezależność we wzajemnych relacjach;
3) partnerstwa – oznaczającego, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) jawności – oznaczającej wzajemne udostępnianie informacji na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych;
6) uczciwej konkurencji – zakładającej równe szanse wszystkich organizacji w dostępie do realizacji zadań publicznych.

Zakres przedmiotowy współpracy

§ 6.

1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania;
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie gminy.

Formy współpracy

§ 7.

Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
lub
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia przez gminę;
5) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów gminy;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.);
8) udostępniania lokali na spotkania, szkolenia i konferencje;
9) obejmowania patronatem wójta przedsięwzięć realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego;
10) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych urzędu gminy oraz w mediach lokalnych;
11) pomocy w nawiązaniu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom;
12) udzielania pożyczek, gwarancji i zabezpieczeń przy realizowaniu projektów;
13) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy;
14) dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
15) współorganizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 8.

Ustala się jako priorytetowe zadania publiczne w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) turystyki i krajoznawstwa.

Sposób realizacji Programu

§ 9.

Głównymi podmiotami realizującymi Program są:
1) rada gminy – w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację;
2) wójt – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez radę gminy;
3) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publicznew oparciu o podpisane umowy z gminą.
§ 10. 1. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.
2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 11.

1. Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa projekt uchwały budżetowej na rok 2019.
2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.
3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

Sposób oceny realizacji Programu

§ 12.

1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu zajmuje się urząd gminy.
2. Wójt dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z Programu w szczególności na podstawie:
1) liczby organizacji biorących udział w realizacji Programu;
2) liczby osób zaangażowanych w realizację Programu;
3) liczby odbiorców realizowanych zadań;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu;
5) wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych.
3. Wójt nie później niż do dnia 31 maja 2020 r. publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedkłada radzie gminy sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2019.

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 13.

1. Projekt Programu został opracowany przez urząd gminy.
2. Projekt został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, przeprowadzonym na podstawie przepisów uchwały Nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 567, poz. 4371, z późn. zm.).
3. W celu zebrania opinii i uwag projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy oraz udostępniony w siedzibie urzędu.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

§ 14.

1. Realizację zadań publicznych, o których mowa w § 8, zleca się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez wójta i przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. W celu przeprowadzenia i opiniowania złożonych ofert wójt powołuje komisję konkursową.
4. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wójta i osoby wskazane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
5. Wójt w terminie co najmniej 7 dni przed powołaniem komisji konkursowej ogłasza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy nabór na członków komisji – osób reprezentujących organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
6. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje w przypadkach określonych w ustawie.
7. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
8. Pracami komisji kieruje wskazany przez wójta przewodniczący.
9. Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum 3 osób.
10. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
11. Komisja stosuje przy ocenie złożonych ofert kartę oceny oferty, której wzór określa wójt.