Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice 2016

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice 2016

04 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tomice: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice, przeprowadzonych w dniach od 19 września do 7 października 2016 r.

WYNIKI konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tomice: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice(do pobrania w formacie .pdf)

19 września 2016 r.

Formularz konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa
Projekt Statutu Sołectwa Lgota
Projekt Statutu Sołctwa Radocza
Projekt Statutu Sołectwa Tomice
Projekt Statutu Sołectwa Witanowice
Projekt Statutu Sołectwa Woźniki
Projekt Statutu Sołectwa Zygodowice
Uchwała Nr XXV/169/2005 Rady Gminy Tomice z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tomice

09 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz.  8615)

Wójt Gminy Tomice
zaprasza mieszkańców sołectwa
Lgota, sołectwa Radocza, sołectwa Tomice, sołectwa Witanowice, sołectwa Woźniki i sołectwa Zygodowice do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 września do 7 października 2016 r. w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu, który wraz z projektami statutów zostanie udostępniony 19 września na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice www.tomice.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach (pok. 13) – w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należy złożyć w okresie konsultacji w skrzynce na ankiety
w sekretariacie Urzędu, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu: Tomice ul. Wadowicka 51 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tomice.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i przedłożone Radzie Gminy Tomice w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Ryszard Góralczyk, Sekretarz Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Tomice