Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Gospodarka odpadami / Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja archiwalne / Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2020 – informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2020 – informacje

PSZOK obsługiwany jest przez„KOMWAD” Spółka z o.o., ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice, będącego podwykonawcą Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Radocza, ul. Stawowa, teren przy Oczyszczalni Ścieków.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w okresie od I- III i XI- XII w jedną sobotę w miesiącu, w godzinach 7.00- 15.00, w okresie od IV- X w dwie soboty w miesiącu, w godzinach od 6.00- 14.00.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”, przyjmowane są każdej ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
2) szkło i opakowania ze szkła;
3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;
4) metale i opakowania z metali;5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) przeterminowane leki;
7) odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
8) chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe;
12) odpady tekstyliów i odzieży.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) zużyte opony – do 5 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t/rok/nieruchomość;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tj. pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości)– w postaci gruzu i odpadowych materiałów ceramicznych – do 0,5 t/rok/nieruchomość.