Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Gospodarka odpadami / Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja archiwalne / Gospodarka odpadami komunalnymi – 2021 r. (archwium)

Gospodarka odpadami komunalnymi – 2021 r. (archwium)

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice na 2021 rok, Urząd Gminy Tomice informuje, że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych (firmy) oraz domki letniskowe.
OPŁATA PODSTAWOWA W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ: 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca
OPŁATA PODSTAWOWA W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ: 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca
OPŁATA PODWYŻSZONA: 4 X OPŁATA PODSTAWOWA (stanowi czterokrotność opłaty podstawowej i naliczana jest w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów)
OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW NARZUCONY JEST USTAWOWO !
ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE*:
* zgodnie z ustawą, dotyczy tylko właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
– nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca- 10,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców- 20,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców- 30,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców- 40,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców- 50,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców- 60,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 7 mieszkańców- 70,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców- 80,00 zł miesięcznie
Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić warunki dotyczące kompostowania, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.
Osoby, które deklarowały kompostowanie bioodpadów w 2020 r. nie składają ponownie deklaracji.
Nową deklarację składają tylko osoby, które w ubiegłym roku oddawały bioodpady, a od roku 2021 będą je kompostować.
Nową deklaracje należy złożyć do dnia 29 stycznia 2021 r. z datą zaistnienia zmiany od 1 stycznia 2021 r. Po tym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Nowa deklaracja dostępna jest na stronie www.tomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach. Informacja telefoniczna po numerem: 33-823-35-98 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.

INFORMACJA DLA FIRM

W związku z rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice na 2021 rok, uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do tej pory opłata naliczana była za worek lub pojemnik o określonej pojemności, a od dnia 1 stycznia naliczana będzie za worek o określonej pojemności.
W związku z powyższym zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszystkie firmy i instytucje objęte przez Gminę Tomice system gospodarowania odpadami proszone są o złożenie nowej deklaracji, do dnia 29 stycznia 2021 r., z datą zaistnienia od  1 stycznia 2021 r.
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za worek:
1) o pojemności 120 litrów- 18,00 zł,
2) o pojemności 240 litrów- 36,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów- 165,00 zł,
4) o pojemności 5000 litrów- 750,00 zł.
OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE  : 180,00 zł za rok od nieruchomości
OPŁATA PODWYŻSZONA: 4 X OPŁATA PODSTAWOWA (stanowi czterokrotność opłaty podstawowej i naliczana jest w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów).
OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW NARZUCONY JEST USTAWOWO !
Nowa deklaracja wraz z harmonogramem na pierwszy kwartał dostępna jest na stronie www.tomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach. Informacja telefoniczna po numerem: 33-823-35-98 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.

 Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (pdf do pobrania)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych – wersja edytowalna (pdf do pobrania)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (docx do pobrania)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (pdf do pobrania)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – wersja edytowalna (pdf do pobrania)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (docx do pobrania)

Akty prawne:

UCHWAŁA NR XXVII/251/2021 RADY GMINY TOMICE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXV/230/2020 RADY GMINY TOMICE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

UCHWAŁA NR XXV/231/2020 RADY GMINY TOMICE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/232/2020 RADY GMINY TOMICE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR XXV/233/2020 RADY GMINY TOMICE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XXV/234/2020 RADY GMINY TOMICE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/147/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi