Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Gospodarka odpadami / Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja archiwalne / Gospodarka odpadami komunalnymi – 2020 r. (archiwum)

Gospodarka odpadami komunalnymi – 2020 r. (archiwum)

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady odbioru odpadów komunalnych i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Do najważniejszych zmian należą:

– wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów na terenie wszystkich nieruchomości, z podziałem na: 1) papier, 2) szkło, 3) metale i tworzywa sztuczne, 4) bioodpady (odpady zielone i kuchenne), 5) popiół, 6) pozostałości po segregacji, czyli tzw. odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości, którzy oddawali do tej pory wyłącznie odpady niesegregowane obowiązani są do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed wniesieniem pierwszej w 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
— 17,00 zł/miesiąc od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości będzie kompostował bioodpady na terenie swojej nieruchomości i złoży nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 stycznia 2020 r. (stawka 17,00 zł uwzględnia ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów, wynoszącą: 1) w przypadku nieruchomości zamieszkanej przez 1-7 osób – 2,00 zł na każdą osobę, 2) w przypadku nieruchomości zamieszkanej przez 8 i więcej osób – 16,00 zł na każdą nieruchomość),
— 19,00 zł/miesiąc od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie kompostował bioodpadów na terenie swojej nieruchomości lub nie złoży nowej deklaracji,
— 76,00 zł/miesiąc od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, tzn. będzie oddawał odpady niesegregowane lub źle posegregowane.

Zmiana stawek opłat spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w szczególności kosztów odbioru odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady.

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest – niezależnymi od samorządu gminnego – czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim wzrostem ceny oferty przetargowej, która z kwoty 1.048.723,20 zł w 2019 r. wzrosła do 1.48. 579,10 zł w 2020 r., na skutek:

– obowiązku odbierania z terenu nieruchomości odpadów zielonych,

– obowiązku większej częstotliwości odbierania odpadów (w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane oraz bio będą odbierane co 2 tygodnie),

– rosnącej ilości odpadów spowodowanej wzrostem konsumpcji (jeszcze w 2016 r. mieszkańcy Naszej gminy oddali średnio 157 kg odpadów na osobę, a w 2019 r. już ok. 224 kg),

– wzrostu opłaty za składowanie odpadów, tzw. opłaty marszałkowskiej (w 2019 r. jednostkowa stawka opłaty wynosiła 170 zł za tonę, w roku 2020 będzie to 270 zł),

– nowych przepisów dot. bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów,

– wzrostu cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej.

Nowa deklaracja dostępna jest na stronie www.tomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach. Informacja telefoniczna po numerem: 33-823-35-98 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (dla mieszkańców)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla przedsiębiorców)

Akty prawne:

UCHWAŁA NR XIV/140/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

UCHWAŁA NR XIV/141/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/142/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XIV/143/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XIV/144/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

UCHWAŁA NR XIV/145/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/146/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/147/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR XIV/148/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

UCHWAŁA NR XV/149/2019 RADY GMINY TOMICE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice