Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Ogłoszenie dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Tomice informuje, że od 1 stycznia 2019 roku od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, urzędy, szkoły, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą), z wyjątkiem cmentarzy i nieruchomości, na których prowadzona jest działalność pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, odpady odbierać będzie podwykonawca (KOMWAD Sp. z o.o.) wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.).

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i opakowania ze szkła,
c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
d) metale i opakowania z metali,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) popiół.
2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Podmiot odbierający odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w worki na selektywnie zbierane odpady. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne, jeżeli odpady selektywnie zbierane nie są odbierane w workach. Gmina Tomice wyposaży właścicieli nieruchomości w kody kreskowe na worki i pojemniki.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do posiadania liczby pojemników i/lub worków na odpady komunalne odpowiadającej rzeczywistej ilości powstających na terenie nieruchomości odpadów, uwzględniając następujące miesięczne wskaźniki wytwarzania odpadów:

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 litrów na każde dziecko, wychowanka, ucznia i pracownika, dla internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 litrów na jedno łóżko,
2) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
3) dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, a także dla takich obiektów jak biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i inne – 10 litrów na każdego pracownika,
4) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
5) dla pozostałych nieruchomości – nie mniej niż jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów.

Odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością określoną przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, raz lub dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2, w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. W składanej deklaracji należy podać rodzaj i wielkość prowadzonej działalności lub przeznaczenie nieruchomości oraz określić liczbę pojemników, ich pojemność, częstotliwość odbioru (raz lub dwa razy w miesiącu) oraz obliczyć wysokość opłaty.

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów uzależniony jest od wielkości pojemnika i częstotliwości odbioru – zgodnie z uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, i wynosi:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
Objętość pojemnika
w litrach
Stawka opłaty miesięcznej w zależności od częstotliwości odbioru odpadówStawka opłaty miesięcznej w zależności od częstotliwości odbioru odpadów
xxxxxraz na miesiącdwa razy na miesiąc
60-120 (worek)15,0030,00
12015,0030,00
24030,0060,00
1 100110,00220,00
5 000600,001 200,00
7 0001 000,002 000,00
xxxxx
2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
Objętość pojemnika
w litrach
Stawka opłaty miesięcznej w zależności od częstotliwości odbioru odpadówStawka opłaty miesięcznej w zależności od częstotliwości odbioru odpadów
xxxxxraz na miesiącdwa razy na miesiąc
60-120 (worek)30,0060,00
12030,0060,00
24060,00120,00
1 100220,00240,00
5 000800,001 600,00
7 0001 200,002 400,00

Właściciele nieruchomości obowiązani są do wnoszenia, bez wezwania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie kwartalnym:
– za I kwartał – do dnia 15 marca danego roku,
– za II kwartał – do dnia 15 czerwca  danego roku,
– za III kwartał – do dnia 15 września danego roku,
– za IV kwartał – do dnia 15 grudnia danego roku,
z tym że dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Tomice lub przelewem na indywidualny, właściwy dla właściciela nieruchomości rachunek bankowy Gminy Tomice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2, tel. 33 822 55 98 wew. 15.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski