Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja o sposobie i zakresie świadczenia w 2019 roku usług

Informacja o sposobie i zakresie świadczenia w 2019 roku usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2019 roku w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i opakowania ze szkła,
c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
d) metale i opakowania z metali,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady kuchenne i spożywcze,
g) popiół,
h) odpady wielkogabarytowe;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury
b) szkło i opakowania ze szkła,
c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
d) metale i opakowania z metali,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) popiół.
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady o których w pkt 1, odbierane są w każdej ilości. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady o których w pkt 2, odbierane są w ilości określonej w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

4. W zabudowie jednorodzinnej, podmiot odbierający odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości w worki koloru:
1) niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”, służących do gromadzenia odpadów z papieru i tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;
2) zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”, służących do gromadzenia odpadów ze szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;
3) żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, służących do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali, odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
4) brązowego, oznaczonych napisem „Bio”, służących do gromadzenia odpadów kuchennych i spożywczych;
5) szarego, oznaczonych napisem „Popiół”, służących do gromadzenia popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym, chyba że właściciele nieruchomości gromadzą popiół we własnych pojemnikach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.

5. W zabudowie wielorodzinnej, podmiot odbierający odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na selektywnie zbierane odpady lub właściciele tych nieruchomości zapewnią na własny koszt pojemniki na odpady selektywnie zbierane, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice, w tym wymagania w zakresie kolorystyki i oznakowania.

6. Podmiot odbierający odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w worki na selektywnie zbierane odpady lub właściciele tych nieruchomości zapewnią na własny koszt pojemniki na odpady selektywnie zbierane, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice, w tym w zakresie kolorystyki i oznakowania.

7. Podmiot odbierający odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości w worki w liczbie gwarantującej zaspokojenie potrzeb w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (na wymianę).

8. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają na własny koszt:
1) pojemniki i kontenery,
2) worki w kolorze czarnym, w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi, wynikającymi np. z oddalenia nieruchomości od ustalonej trasy przejazdu pojazdu podmiotu odbierającego odpady komunalne,
spełniających wymagania określone w Regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.

9. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbywa się z następującą częstotliwością:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) – raz na miesiąc,
2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, popiół – raz na miesiąc,
3) odpady kuchenne i spożywcze – raz na miesiąc;
4) odpady wielkogabarytowe – dwa razy na rok.

10. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbywa się z częstotliwością raz lub dwa razy na miesiąc, określoną w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc, z zastrzeżeniem że odbieranie popiołu odbywa się raz na miesiąc.

11. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbywa się z częstotliwością określoną dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

12. Odbiór odpadów komunalnych z terenu z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbywa się raz na miesiąc.

13. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice. Podmiot odbierający odpady komunalne doręcza harmonogram właścicielom nieruchomości.

14. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, z większą częstotliwością niż określona wyżej, następuje na wniosek właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Tomice w sprawie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

15. Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określa uchwała Rady Gminy Tomice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi