Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja o odbieraniu od 1 stycznia 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Od 1 stycznia 2019 roku na podstawie uchwały Nr XLI/341/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Gmina Tomice postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem cmentarzy i nieruchomości, na których prowadzona jest działalność pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe.

W związku z powyższym od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, urzędy, szkoły, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą) odpady odbierać będzie firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Z mocy prawa wszystkie umowy  na odbiór odpadów  z dniem 1 stycznia 2019 r. automatycznie ulegają rozwiązaniu.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i ponoszenie opłaty na rzecz Gminy Tomice.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne