Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja – PSZOK

Informacja o sposobie i zakresie świadczenia w 2019 roku usługi w zakresie odbierania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”, zlokalizowany jest przy oczyszczalni  ścieków w Radoczy – ul. Stawowa. PSZOK jest czynny w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w godzinach 8.00-13.00.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są każde ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) szkło i opakowania ze szkła,
3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
4) metale i opakowania z metali,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane leki,
7) chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w postaci innej niż gruz i odpadowe materiały ceramiczne.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) zużyte opony – do 5 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t/rok/nieruchomość,
2) odpady zielone – do 5 szt. worków o pojemności 120 litrów/miesiąc/nieruchomość w okresie od 1 maja do 30 listopada,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w postaci gruzu i odpadowych materiałów ceramicznych – do 0,5 t/rok/nieruchomość.

Za odpady w ilości powyżej określonych limitów pobierana jest opłata w wysokości określonej w uchwale Nr II/14/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, tj.:

1) 5,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon,
2) 15,00 zł brutto za każdy kolejny worek o pojemności 120 litrów z odpadami zielonymi,
3) 110,00 zł brutto za każdy dodatkowy m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci gruzu i materiałów ceramicznych.

Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości złożony do Urzędu Gminy Tomice i po dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Tomice oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę. Wzór wniosku o usługi dodatkowe ustala Wójt Gminy Tomice.

W PSZOK przyjmowane są:

1) odpady posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu – wyłącznie w specjalnych workach BIG BAG lub kontenerach, przeznaczonych do gromadzenia gruzu,
3) odpady zielone – wyłącznie w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”,
4) odpady wymagające opakowania i odpady płynne – wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

W PSZOK odpady przyjmowane są:

1) przez pracownika obsługującego PSZOK,
2) według następującej procedury:
a) zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK rodzaju dostarczonych odpadów,
b) sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,
c) ważenie odpadów,
d) zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpady, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, upoważnienie od właściciela nieruchomości dotyczące oddania w jego imieniu odpadów do PSZOK.

Dostarczający odpady obowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

1) jeśli dostarczone odpady są nieposegregowane(zmieszane),
2) jeśli są to odpady inne niż te wymienione na wstępie,
3) jeśli zawierają części samochodowe, szkło hartowane i zbrojeniowe,
4) jeśli odpady budowlane i rozbiórkowe zawierają azbest, smołę lub papę,
5) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
6) jeśli odpady zielone znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie, tj. są w stanie rozkładu, zgniłe lub sfermentowane,
7) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej,
8) odmowy okazania dowodu osobistego lub podania danych, niezbędnych do identyfikacji osoby dostarczającej odpady i adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot prowadzący PSZOK, właściciele nieruchomości mogą w terminie trzech dni roboczych od wystąpienia nieprawidłowości, zgłaszać przypadki niewłaściwego ich świadczenia – w pierwszej kolejności do podmiotu obsługującego PSZOK, a w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Tomice:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51,
2) telefonicznie na numer telefonu: (33) 823 35 98 w. 15,
3) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: odpady.gmina@tomice.pl
4) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi