Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja o zasadach utrzymania czystości i porządku w 2019 r.

Informacja o zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się zakres świadczenia przez Gminę Tomice usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych oraz ulegają zmianie niektóre zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie uchwały Nr XLI/341/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Gmina Tomice postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem cmentarzy i nieruchomości, na których prowadzona jest działalność pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) przeterminowane leki;
7) chemikalia;
8) zużyte opony;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) odpady zielone;
14) odpady kuchenne i spożywcze;
15) popiół.

2. Na warunkach określonych w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Tomice oraz w uchwale Rady Gminy Tomice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebrane odpady komunalne:
1) są odbierane z nieruchomości w workach, pojemnikach i luzem (odpady wielkogabarytowe) w terminach określonych w harmonogramie odbioru,
2) są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radoczy zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków w Radoczy (ul. Stawowa),
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt,
4) zużyte baterie i mało gabarytowe akumulatory można umieszczać w oznakowanych pojemnikach, znajdujących się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do ich zbierania, w placówkach oświatowych, Urzędzie Gminy Tomice lub w innych punktach zbierania tego rodzaju odpadów,
5) zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych można przekazać podczas zakupu nowych – w placówkach handlowych, stacjach obsługi pojazdów lub przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów,
6) zużyte opony można przekazać podczas zakupu nowych – w punktach wymiany opon,
7) przeterminowane leki można zwracać do aptek lub umieszczać w oznakowanych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych aptekach i placówkach medycznych,
8) zużytą odzież można umieszczać w oznakowanych pojemnikach na odzież,
9) odpady zawierające azbest można przekazywać uprawnionym podmiotom, w tym w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2032,
10) opakowania po środkach ochrony roślin można zwracać w punktach sprzedaży, w których środki te zostały zakupione,
11) odpady zielone, odpady kuchenne i spożywcze oraz inne odpady ulegające biodegradacji zaleca się gromadzić na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach, usytuowanych w sposób niestwarzający uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich,
12) gruz budowlany może być stosowany się do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej,
13) suche gałęzie pozostające po cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów mogą być spalane na powierzchni ziemi, pod warunkiem, że proces spalania odbywać się będzie w sposób bezpieczny i kontrolowany oraz nie będzie uciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych stosuje się przede wszystkim worki, w kolorze:
1) niebieskim, oznaczone napisem „Papier”, służące do gromadzenia odpadów z papieru;
2) zielonym, oznaczone napisem „Szkło”, służące do gromadzenia odpadów ze szkła;
3) żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, służące do łącznego gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
4) brązowym, oznaczone napisem „Bio”, służące do odrębnego gromadzenia odpadów kuchennych i spożywczych oraz odpadów zielonych;
5) szarym, oznaczone napisem „Popiół”, służące do gromadzenia popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym, chyba że właściciel nieruchomości gromadzi popiół w pojemnikach.

4. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci gruzu betonowego i ceglanego stosuje się kontenery lub specjalne worki typu BIG BAG.

5. Do gromadzenia pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych i odpadów niesegregowanych stosuje się:
1) pojemniki;
2) worki czarne – w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi, wynikającymi np. z oddalenia nieruchomości od ustalonej trasy przejazdu pojazdu podmiotu odbierającego odpady komunalne.

6. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych zapewnia właścicielom nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne. Właściciele nieruchomości zapewniają na własny koszt worki i pojemniki do gromadzenia pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych i odpadów niesegregowanych.

7. Zabrania się na terenie nieruchomości:
1) gromadzenia w workach i pojemnikach śniegu, lodu, odpadów niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach;
2) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów;
3) mieszania w workach i pojemnikach selektywnie zbieranych odpadów z odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny;
4) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru:
a) opakowań z papieru i tektury z zawartością,
b) kartonów po mleku, sokach i napojach (potocznie zwanych „kartonami Tetra Pak”),
c) zatłuszczonych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
d) papieru zatłuszczonego, mokrego lub mocno zabrudzonego,
e) papieru lakierowanego i powleczonego folią,
f) papieru fotograficznego,
g) papieru przebitkowego (rachunki, faktury) i kalki technicznej,
h) tapet,
i) opakowań po środkach czystości, środkach ochrony roślin,
j) worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
k) papierowych ręczników i zużytych chusteczek higienicznych,
l) podpasek i pieluch jednorazowych;
5) gromadzenia workach i w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła:
a) opakowań szklanych z zawartością,
b) opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
c) nakrętek z opakowań szklanych,
d) termometrów i strzykawek,
e) ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
f) szkła okularowego,
g) szkła żaroodpornego,
h) szyb samochodowych i zbrojonych,
i) szyb okiennych,
j) luster,
k) reflektorów,
l) monitorów i lamp telewizyjnych,
m) żarówek i świetlówek,
n) bombek i ozdób choinkowych,
o) zniczy z zawartością wosku;
6) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych:
a) butelek i pojemników z zawartością,
b) mokrych folii,
c) zabawek z tworzyw sztucznych,
d) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
e) opakowań po aerozolach, farbach, lakierach, olejach chłodniczych i silnikowych,
f) części samochodowych,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i) styropianu,
j) wyrobów gumowych, np. rękawiczek i węży ogrodowych;
7) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów kuchennych i spożywczych:
a) odpadów kuchennych i spożywczych w stanie płynnym,
b) mięsa,
c) kości zwierząt,
d) padłych zwierząt,
e) odchodów zwierzęcych,
f) odpadów zielonych;
8) gromadzenia w workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów zielonych:
a) odpadów kuchennych i spożywczych,
b) nierozdrobnionych gałęzi drzew i krzewów,
c) drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
d) ziemi i kamieni;
9) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania popiołu – gorącego popiołu;
10) gromadzenia w pojemnikach odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej.

Tomice, 03.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi