Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja o dodatkowych usługach świadczonych w 2019 r.

Dodatkowe usługi świadczone w 2019 roku przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Od 1 stycznia 2019 roku, za pośrednictwem podmiotu wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, Gmina Tomice świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, od 1 stycznia 2019 roku świadczone są usługi polegające na:

1) odbieraniu odpadów zmieszanych z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale,
2) odbieraniu odpadów kuchennych i spożywczych z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale,
3) podstawieniu i odebraniu kontenera lub odebraniu worka BIG BAG z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi stanowiącymi odpady komunalne, w ilości większej niż ilość przyjmowana w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radoczy, określoną w odrębnej uchwale,
4) przyjmowaniu zużytych opon oraz odpadów zielonych przez „PSZOK”, w ilości większej niż ilość określona w odrębnej uchwale.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

Uchwała w sprawie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Formularz zapotrzebowania na usługi dodatkowe

Klauzula informacyjna RODO