Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja o stawce opłaty

Informacja o stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2019 r. – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2019 roku w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice w 2019 roku, w wyniku którego o 75% wzrosną koszty tej usługi w stosunku do roku 2018, Rada Gminy Tomice uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – ustaliła dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nową miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca w wysokości:

1) 11,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 22,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tak jak w roku 2018, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w pkt 1 lub pkt 2. Podstawą do ustalenia liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji nie ulega zmianie. Właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, nadal będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie przysługuje w wysokości 3,00 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny, wykazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski