Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Informacja – domki letniskowe

Informacja o stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku na podstawie uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje następująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane są w sposób selektywny za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w wysokości 45,00 zł.
2) W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane w sposób selektywny za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w wysokości 90,00 zł.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i opakowania ze szkła,
c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
d) metale i opakowania z metali,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady kuchenne i spożywcze,
g) popiół,
f) odpady wielkogabarytowe;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Gmina Tomice wyposaży właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w worki na selektywnie zbierane odpady. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne, jeżeli odpady selektywnie zbierane nie są odbierane w workach. Gmina Tomice wyposaży właścicieli nieruchomości także w kody kreskowe na worki i pojemniki.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będzie się odbywać raz w miesiącu.

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, obowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w terminie określonym w deklaracji, i ponoszenie opłaty na rzecz Gminy Tomice.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do wnoszenia, bez wezwania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie kwartalnym:

1) za I kwartał – do dnia 15 marca danego roku,
2) za II kwartał – do dnia 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał – do dnia 15 września danego roku,
4) za IV kwartał – do dnia 15 grudnia danego roku,
z tym że dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Tomice lub przelewem na indywidualny, właściwy dla właściciela nieruchomości rachunek bankowy Gminy Tomice.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2, tel. 33 822 55 98 wew. 15.

Tomice, 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe