Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Edukacja / Nauka zawodu

Nauka zawodu

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

   Na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego.
Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli taką umowę przed 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005.
Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Kwota dofinansowania wynosi 240 zł na jednego młodocianego za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
W przypadku nauki zawodu kwota dofinansowania wynosi:
1. 4.587 zł – przy okresie nauki wynoszącym 24 miesiące;
2. 7.645 zł – przy okresie nauki wynoszącym 36 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3. Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu.
Wnioski o dofinansowanie można składać w Urzędzie Gminy w Tomicach (pok. nr 14, I piętro):

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

     Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Informację można składać wg przedstawionego poniżej wzoru:

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem