Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..

pr00JUŻ PŁYWAM 2017

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 07.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 46.358,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 13.300,00 zł
Numer umowy: I/306/TS/407/17
Data zawarcia umowy: 06.03.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywać się będzie od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 13 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Data otrzymania środków: …..

pr00MALUCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 270.000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 127.960,00 zł
Numer umowy: 7/M1/T/2017
Data zawarcia umowy: 25.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje adaptację istniejących pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie jego funkcjonowania.
Data otrzymania środków: …..

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 15.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 24.400,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 95/SKS/2017
Data zawarcia umowy: 23.01.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017. Stanowić on będzie narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..

pr00OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TOMICE

Nazwa programu: Przygotowanie programów rewitalizacji
Instytucja wdrażająca: Województwo Małopolskie i Ministerstwo Rozwoju
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 04.08.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 114.000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 102.600,00 zł
Numer umowy: IXA/585/PR/16
Data zawarcia umowy: 20.10.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2023, z uwagi na fakt, iż wstępna diagnoza Gminy Tomice potwierdziła występowanie w jej granicach terenów zdegradowanych, wymagających podjęcia w ramach sporządzanego programu zintegrowanych działań naprawczych. Po przeprowadzeniu działań przygotowawczych m.in. zebraniu niezbędnych danych i konsultacji społecznych, zostanie opracowany program, który będzie stanowił dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.
Data otrzymania środków: …..