Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. SŁONECZNA W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 138.906,85 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 69.453,42 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje modernizację drogi rolniczej– ul. Słonecznej w Woźnikach o długości 330 mb. poprzez wyczyszczenie nawierzchni drogowej, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz obustronne ścięcie poboczy, uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem i powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 2/3/2017
Data złożenia wniosku: 20.01.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 299.412,30 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 190.516,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Tomice w postaci placu zabaw dla dzieci o powierzchni 1050 m2 wraz z przyległymi miejscami postojowymi, jako miejsca wspólnych spotkań dzieci i ich opiekunów . Budowa placu zabaw jest pierwszym etapem działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy ZSP w Tomicach ca cele sportowo-rekreacyjne, obejmujących również modernizację boisk sportowych, budowę siłowni zewnętrznej i sceny letniej.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: …..
Data złożenia wniosku: 12.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 3.141.687,90 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.999.056,01 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Tomice o długości 7,044 km oraz wyposażenie 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Data otrzymania środków: …..

pr00AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
10 oś priorytetowa „Wiedza i kompetencje”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.10.01.03-12-0394/16
Data złożenia wniosku: 30.09.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 404.536,25 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 384.309,25 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt kierowany do 136 uczniów i 19 nauczycieli w 4 szkołach: SP Radocza, SP Witanowice, SP Woźniki i Gimnazjum Tomice. Zakłada on wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkół, umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe, przeprowadzone zostaną zajęcia w blokach szkoleń matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i metodą eksperymentu oraz przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli. Projekt realizowane będzie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Data otrzymania środków: …..