Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. SŁONECZNA W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 138.906,85 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 69.453,42 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje modernizację drogi rolniczej– ul. Słonecznej w Woźnikach o długości 330 mb. poprzez wyczyszczenie nawierzchni drogowej, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz obustronne ścięcie poboczy, uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem i powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 2/3/2017
Data złożenia wniosku: 20.01.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 299.412,30 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 190.516,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Tomice w postaci placu zabaw dla dzieci o powierzchni 1050 m2 wraz z przyległymi miejscami postojowymi, jako miejsca wspólnych spotkań dzieci i ich opiekunów . Budowa placu zabaw jest pierwszym etapem działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy ZSP w Tomicach ca cele sportowo-rekreacyjne, obejmujących również modernizację boisk sportowych, budowę siłowni zewnętrznej i sceny letniej.
Data otrzymania środków: …..

pr00MALUCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 270.000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 131.960,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje adaptację istniejących pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie jego funkcjonowania.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: …..
Data złożenia wniosku: 12.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 3.141.687,90 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.999.056,01 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Tomice o długości 7,044 km oraz wyposażenie 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Data otrzymania środków: …..

pr00JUŻ PŁYWAM 2017

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 07.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 46.358,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 13.300,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywać się będzie od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 13 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..